Uued raamatud
Mehaanikainseneri käsiraamat

Mehaanikainseneri käsiraamat on mõeldud eeskätt mehhanotehnika ja mehhatroonika valdkonnas – masina- ja aparaadiehituses, metallitööstuses, tööstusseadmete ekspluatatsiooni ja tehnoloogia aladel – tegutsevatele inseneridele, tehnikutele, tootmise planeerijatele, praktikutele, aga ka õppuritele. Käsiraamat on liigendatud peatükkideks. Matemaatika, füüsika ja tehnilise joonestamise peatükid sisaldavad mehaanikainseneri jaoks üldisemat teavet, peatükkides 4-7 käsitletakse ainevaldkondi piiritlematult: materjalid ja metalliõpetus, masinaelemendid, tootmistehnika, planeerimine ja kvaliteediohje, automatiseerimine, infotehnoloogia. Valemid on raamatus eraldusraamis kaldkirjas tähistega, mis on näidatud ka joonistel ja seledel. Suuruste ühikud (tavaliselt SI-ühikud) on toodud arvutusnäidetes ja tabelite veerupeas. Arvandmed, tekst ja joonised on suuremalt jaolt tabelite esitatud vormis. Raamatust leiab sortimenditabelid, rauasulamite ja mitterauasulamite margivastavuse tabelid, põhiandmestiku plastide kohta, soovitusi, standartväärtusi jms. Igas peatükis on toodud standardtähistuse näiteid. Enamiku tabelite päises on antud viited standarditele või muudele regulatsioonidele. Nende osunduste järgi saab vajadusel leida seose Eestis kehtivate standardite (EVS) ja muude normdokumentidega. Iga peatüki ees on sisukord, käsiraamatu alguses ka üldsisukord. Aineregister sisaldab põhilisi märksõnu ja viited vastavale leheküljele. Käsiraamat on Saksamaal end praktikas veenvalt tõestanud ja korduvalt ilmunud käsiraamatu viimase versiooni eestindus. Seda on täiendatud Eesti kasutaja vajadusi silmas pidades. 492 lk.

Hind: 34.00
Tagasi